การขึ้นทะเบียนผู้ขาย

จรรยาบรรณการทำงานของคู่ค้าศุภาลัย

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ขายผู้ให้บริการ

01

ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ ส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ขาย ผู้ให้บริการ (Vendor List Form) พร้อมแนบเอกสารบริษัท ให้เจ้า หน้าที่ (ซึ่งผู้ขายเข้ามา Download แบบฟอร์มใบสมัคร ผู้ขาย ทางเว็บไซต์บริษัท

02

ผู้ขาย กรอกข้อมูลที่จำเป็น และ แนบไฟล์ใบสมัครพร้อมเอกสารตามหลักเกณฑ์ของการยื่นขึ้นทะเบียนคู่ค้าให้ครบถ้วน

03

เจ้าหน้าที่จัดซื้อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารที่ได้รับทั้งหมด และส่งข้อมูลเพื่อทำคัดเลือกผู้ขายเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขาย ผู้ให้บริการ และส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ

04

หลังจากใบสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว ฝ่ายจัดซื้อจะทำบันทึกข้อมูลผู้ขายรายนั้นๆ ลงในทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น (Approved Vender Temporary - AVT) เข้าระบบของบริษัทฯ สำหรับนำเข้าสู่กระบวนการซื้อขายต่อไป

05

เมื่อผู้ขายที่ได้รับการอนุมัติขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องทางฝ่ายจัดซื้อจะแจ้งกลับทาง Email ที่ท่านได้แจ้งไว้

แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนผู้ขาย ผู้ให้บริการ


ส่วนที่ 1

ข้อมูลการลงทะเบียน
ชื่อบริษัท
เลขที่นิติบุคคล / เลขประจำตัวประชาชน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
รูปแบบการจัดการ
ประเภทธุรกิจ / Nature of Business
เว็บไซต์ผู้ประกอบการ
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
ระยะเวลาในการทำ (ปี)
ทุนจดทะเบียน (บาท)
ชื่อผู้มาติดต่อ
ชื่อ
นามสกุล
เบอร์โทร
อีเมล
แฟกซ์
ตำแหน่ง
กลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

ส่วนที่ 2

ประเภทธุรกิจ & ความสามารถในสินค้าและบริการ
เลือกประเภทคู่ค้า
กลุ่มงาน
ประเภท
การรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี) / Standard Certified (if have)

ส่วนที่ 3

ข้อมูลด้านการเงิน
ยอดขายเฉลี่ยต่อปี
งบย้อนหลัง
ผลประกอบการของกิจการ
ปี
ยอดขาย
ค่าใช้จ่าย
กำไร
เพิ่มผลประกอบการ
เงื่อนไขการชำระเงิน
โปรดแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
  1. หนังสือรับรองบริษัทต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
  2. ใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า
  3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจดทะเบียน VAT)
  4. ใบ Certificate/หนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)
  5. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี
  6. จังหวัดที่ผู้รับเหมารับงาน

*ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB ประเภทไฟล์ jpg, png, pdf, doc และ xls เป็นต้น

Submit