Terms & Conditions

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.supalai.com โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการของบริษัทฯ เช่น คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ฯลฯ รวมถึงเพื่อให้ผู้ใช้บริการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการ การดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์ การตรวจสอบข่าวสารและโปรโมชั่นล่าสุด ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน และลูกค้า ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และทันต่อเหตุการณ์ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพฤติการณ์การใช้บริการของผู้เข้าชมเว็บไซต์ได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอความกรุณาผู้ใช้บริการอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ รวมทั้งนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียดถี่ถ้วน ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขรวมทั้งนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขอความกรุณายุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที หากผู้ใช้บริการยังใช้งานเว็บไซต์ต่อไปให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

เงื่อนไขการให้บริการ

บริษัทฯ มีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า(SPL9)

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าบรรดาข้อความ บทความ กราฟิก สัญลักษณ์ ปุ่มไอคอน รูปภาพ วิดิทัศน์ เสียง เพลง ดนตรีประกอบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โลโก้ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ข้อมูลธุรกิจ ฯลฯ ที่ปรากฎบนเว็บไซต์ (รวม เรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว

บริษัทฯ มีสิทธิหรือมีอำนาจควบคุมการใช้เนื้อหานั้น ห้ามมิให้ทำซ้ำ ดัดแปลง จัดเก็บ จำหน่าย ถ่ายโอน ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ การเชื่อมต่อนี้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย บริษัทฯ ไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใด ๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการหรือไม่ เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเอง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมและจะไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นใดๆ ทั้งสิ้น

สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

1.
ห้ามใช้บริการนี้ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ (SPL2)
2.
ต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม (SPL3)
3.
ห้ามใช้บริการอีเมลที่ได้รับในทางที่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ผู้อื่น เช่น โพสต์ข้อความที่ไม่สุภาพ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ก่อให้เกิดความรำคาญแก่บุคคลอื่น หรือ ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดหลงในแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะ เช่น ตามกระดานข่าวของเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือบนโซเซียลมีเดียต่าง ๆ เช่น Facebook (SPL4)
4.
ห้ามกระทำการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมลที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ (SPL5)
5.
ห้ามกระทำการใด ๆ ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ระบบเซิร์ฟเวอร์โดยรวม (SPL7)
6.
ห้ามใช้บริการนี้ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือ ข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามก อนาจาร ผิดกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท private software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ไปในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิด และจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด (SPL8)
7.
ห้ามใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใด ๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใด แก่เว็บไซต์อื่น ๆ (SPL10)

การจำกัดความรับผิดชอบ

1.
การกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล และ/ หรือ โฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น (SPL1)
2.
บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือ ความเสียหายใด ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ (SPL12)

การชดใช้ค่าเสียหาย

ผู้ใช้บริการส่งอีเมลที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อบริษัทฯ และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี (SPL6)

1.
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูล และหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ (SPL13)
2.
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการนี้ทันทีเมื่อพบว่าผู้ใช้บริการละเมิดข้อตกลง หรือพบว่าการกระทำนั้น ๆ อาจจะก่อให้เกิดหรือเป็นอันตรายต่อเซิร์ฟเวอร์โดยรวม เช่น การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย การพยายามเจาะระบบ หรือพยายามเข้าถึงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์และข้อมูลสมาชิกอื่น หรือทำการใด ๆ ที่ทำให้เกิดภาระหนักแก่เซิร์ฟเวอร์ (SPL16)
3.
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดกับบุคคลใด ๆ ที่พยายามกระทำการที่เป็นอันตรายแก่ระบบของเซิร์ฟเวอร์ (SPL11) กรณีที่บริษัทฯ ได้รับการร้องเรียน ร้องขอ หรือ พบเหตุอันไม่ปกติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะทำการยกเลิกหรือระงับบริการ แก่สมาชิกนั้น ๆ เป็นการชั่วคราวเพื่อทำการสอบสวน และตรวจสอบสาเหตุของมูลเหตุนั้นๆ (SPL14)
4.
เว็บไซต์แห่งนี้ให้ความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีข้อความหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อความ
5.
สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หากผู้ใช้บริการพบเห็น หรือ ทราบเบาะแส ขอให้แจ้งข้อมูล เพื่อจะได้ดำเนินการแก่เว็บไซต์เหล่านั้นต่อไป (SPL15)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการผู้ใช้บริการ โปรดศึกษาได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

การแก้ไขเพิ่มเติม

ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อยู่เสมอ และหากภายหลังการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หากผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไม่มีเงื่อนไข ผู้ใช้บริการไม่อาจอ้างเหตุการณ์ไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนการใช้บริการมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย