ศุภาลัย สร้างดี

เราเป็นนักพัฒนาที่อยู่อาศัยและเชี่ยวชาญเรื่องการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการประกอบธุรกิจเสมอมา ทั้งในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบต่อสังคม

การเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ ศุภาลัย และคู่ค้าทางธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับศุภาลัย

“ศุภาลัย สร้างดี” เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยกัน ด้วยการพัฒนาสังคม สร้างอาชีพ ให้โอกาสทางการศึกษา และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เรานำเอาหลักการบ้านที่ดี ที่เป็นหัวใจหลักของการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดี มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งดี เริ่มจากเรื่อง่ายๆ ใกล้ตัว ตั้งแต่พนักงานในองค์กร คู่ค้าทางธุรกิจ โครงการที่อยู่อาศัยของศุภาลัย ตลอดจนสังคมและชุมชมรอบข้าง โดยที่ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสิ่งดีๆ คืนให้กับโลกนี้ไปด้วยกัน

ศุภาลัย "สร้างดี" สร้างบ้านที่ดี สร้างสังคมที่ดี

สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาธุรกิจ และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

สร้างการศึกษาที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแบ่งปัน ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สร้างสังคมที่ดี

การขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สังคม เพื่อส่งมอบ “บ้านศุภาลัย = บ้านที่ดี” ผลิตภัณฑ์ที่มาจากความสุข สู่การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน