SUPALAI PURCHASE

เลือกประเภทผู้ประกอบการ


ข้อมูลลงทะเบียน

เลขที่นิติบุคคล / เลขประจำต้วประชาชน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
รูปแบบการจัดการ
ประเภทธุรกิจ / Nature of Business
เว็บไซต์ผู้ประกอบการ
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
ระยะเวลาในการทำ
ทุนจดทะเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ
เบอร์โทร
มือถือ
แฟกซ์
อีเมล์
ตำแหน่ง
กลุ่มบริษัทในเครือ (ถ้ามี)

ประเภทธุรกิจ & ความสามารถในสินค้าและบริการ

เลือกประเภทคู่ค้า
กลุ่มงาน
ประเภท
การรับรองมาตรฐาน (ถ้ามี) / Standard Certified (if have)

ข้อมูลด้านการเงิน

ยอดขายเฉลี่ยต่อปี
งบย้อนหลัง
ผลประกอบการของกิจการ
ผลประกอบการของกิจการ
เงื่อนไขการชำระเงิน
โปรดแนบเอกสาร
ดังต่อไปนี้

1. หนังสือรับรองบริษัท

2. ใบทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนการค้า

3. ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจดทะเบียน VAT)

4. ใบ Certificate/หนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)