ขอสินเชื่อธนาคาร

คำนวนการขอสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ลูกค้าผู้มี อุปการะคุณ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯได้จัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ และเอกสารที่ต้องใช้ในการ โอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าในแต่ละกรณี เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณในการเตรียมตัวเพื่อการ โอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน ในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกวันทำการ ระหว่าง เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 761 - 769

ตัวอย่างเอกสารประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์และการขอสินเชื่อ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ลูกค้าผู้มี อุปการะคุณ ของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บริษัทฯได้จัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์ และเอกสารที่ต้องใช้ในการ โอนกรรมสิทธิ์สำหรับลูกค้าในแต่ละกรณี เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า ผู้มีอุปการะคุณในการเตรียมตัวเพื่อการ โอนกรรมสิทธิ์ดังกล่าว ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอน ในการโอนกรรมสิทธิ์ หรือเอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการโอนกรรมสิทธิ์ ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกวันทำการ ระหว่าง เวลา 09.00 - 18.00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2725-8888 ต่อ 761 - 769

กรุณาเลือกรูปแบบของผู้ที่จะรับการโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อดูตัวอย่างเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการรับโอนกรรมสิทธิ์
ประเภทของการโอนกรรมสิทธิ์ :