เปิดรับซื้อที่ดิน

ริมถนนสาธารณะ ขนาด 4 ช่องทางการจราจรขึ้นไป

ในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และหัวเมืองหลัก

เนื้อที่ตั้งแต่ 5 - 200 ไร่

ผู้สนใจเสนอขายโปรดส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้

01

แผนที่แสดงที่ตั้ง

02

รูปร่างที่ดิน

03

รายละเอียดเนื้อที่และราคาขาย

04

รายละเอียดภาระผูกพันทางที่ดิน (ถ้ามี)

ฝ่ายจัดหาที่ดินและพัฒนาโครงการ

โทร 02 725 8888 ต่อ 758

Email: maneewan.suk@supalai.com