การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เราตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อมั่นว่า
ธรรมาภิบาลที่ดี เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ นำไปการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

G (Good)
 • To think good, speak good and do good is the foundation of positive thinking, which can be applied to work and to solve problems. This also helps reduce conflicts while enhancing smooth and successful interpersonal communication


R (Responsibility)
 • Act consciously

 • Operate business with determination and dedication with all our ability

 • Always learn to enhance capabilities


E (Equitable Treatment & Ethics)
 • Treat all relevant parties equally

 • Adhere to moral standards and conduct business with fairness

 • Give priority to all stakeholders

 • Treat stakeholders equally regardless of gender, age, race, nationality, religion, belief, and political opinion


A (Accountability)
 • Fulfill duties with utmost attention

 • Be consciously aware of and carry out our tasks cautiously

 • Bravely accept the consequences of our actions

 • Adhere to and abide by applicable laws, rules and regulations


T (Transparency)
 • Operate business with transparency, disclosure of information and accountability

 • Be determined to conduct business with honest intention

 • All pieces of evidence and references can be traceable and accountable

Corporate Governance 2563

Corporate Governance Day
2020

Corporate Governance 2562

Corporate Governance Day
2019

Corporate Governance 2561

Corporate Governance Day
2018

Corporate Governance 2560

Corporate Governance Day
2016

Corporate Governance Day

Corporate Governance Day

Attending Training Course of Thai Institute of Directors

download iconAttending Training Course of Thai Institute of Directors