รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหารสายงานหลักของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง จำนวน 14 ท่าน ดังนี้
 1. นายอธิป พีชานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 2. นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการบริหารความเสี่ยง
 3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการบริหารความเสี่ยง
 4. นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 5. นายปุณณพันธ์ เหน่งเพ็ชร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 6. นายกิตติพงษ์ ศิริลักษณ์ตระกูล กรรมการบริหารความเสี่ยง
 7. นายบุญชัย ชัยอนันต์บวร กรรมการบริหารความเสี่ยง
 8. นางสาวธัญวรัตน์ ปัญญารัตน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 9. นางศิริพร วังศพ่าห์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 10. นางศิริพร วังศพ่าห์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 11. นางสุชาวดี สรรพอาสา กรรมการบริหารความเสี่ยง
 12. นายกริช จันทร์เจริญสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
 13. นายราชัย ปิยวาจานุสรณ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 14. นายสุรศักดิ์ วิบูลย์วิภา กรรมการบริหารความเสี่ยง
 15. นายชัยจักร วทัญญู กรรมการบริหารความเสี่ยง
  ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2562
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2562 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Corruption Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ความเสี่ยงด้านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network Risk) ความเสี่ยงด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (Customer Protection Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
  จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
  • พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และข้อกำหนดคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map)
  • กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน
  • จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  • จัดให้มีการอบรมหลักสูตร แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้แก่พนักงานใหม่ และหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรยุคใหม่ (Enterprise Risk Management) ให้แก่หัวหน้างาน
  • จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  • จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบ Intranet และ Line Group ทีมบริหารความเสี่ยง
  • จัดให้มีช่องทางการแจ้งความเสี่ยงผ่านระบบ Google Site เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
  • จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และซักซ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี
  • กำหนดประเด็นสาระสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยวิเคราะห์จากการประชุมร่วมกันกับผู้รับเหมา คู่ค้า และลูกบ้าน รวมถึงการเยี่ยมชมโครงการ การรับเรื่องร้องเรียนทาง Call Center 1720 และช่องทางอื่น ๆ
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2563 ดังต่อไปนี้
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง
  • พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และข้อกำหนดว่าด้วยการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ
  • กำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้าน และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
  • จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ เช่น สื่อสารผ่านทางคู่มือความเสี่ยงฉบับการ์ตูน ปรับปรุง Google Site สื่อสารคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
  • ทบทวนบทบาทหน้าที่ Risk Champion เพื่อนำมาวัดผลให้เกิดเป็นรูปธรรม
  • จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan : BCP) และซักซ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี
  • จัดให้มีการจัดอบรมการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยง (Bow - Tie Analysis) สำหรับทีมบริหารความเสี่ยง (Risk Champion)
  จากการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม