วิสัยทัศน์

ผู้นำด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม

ภารกิจ

สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประกอบการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์กร

 • Growth Mindset : พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด เพื่อประโยชน์ร่วมกัน
 • Dynamic : คล่องตัว ยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
 • Win Win : ชนะด้วยกัน
 • Innovation : สร้างสรรค์นวัตกรรม แบ่งปัน รับฟัง ลองทำสิ่งใหม่
 • Customer Centric : เคารพและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ควบคู่กับการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • Legal and Corporate Governance : เน้นความถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

ปรัชญาการบริหาร

เพื่อสังคมคุณภาพของ “ชาวศุภาลัย” บริษัทฯ จึงตั้งมั่นในการสร้างสรรค์ที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา พัฒนาสังคมให้มีความปลอดภัย อบอุ่น พัฒนาการบริการที่ดี ด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยยึดมั่นในปรัชญาการบริหารงาน

S

SUPERIORITY

เน้นความเป็นเลิศในด้านสินค้า บริการและการจัดการที่ดี

P

PROFITABILITY

คำนึงถึงผลประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้รับเหมา คู่ค้าและสังคม

L

LONGEVITY

ประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน
และมั่นคง

วัฒนธรรมองค์กร

S

SUPPORT / SPONSORพี่สอนน้อง ร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

P

PLANNINGมีการวางแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน

A

ATTITUDEมีทัศนคติดี เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว

L

LEGAL AND REGULATIONถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในระบบ ISO ของบริษัทฯ

I

INTEGRITYซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพื่อนร่วมงาน

คำขวัญการกำกับดูแลกิจการที่ดี

G (Good)

 • การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ

R (Responsibility)

 • การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ
 • มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ
 • เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ

E (Equitable Treatment & Ethics)

 • การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
 • ยึดมั่นในคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม
 • คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเคารพสิทธิมนุษยชน

A (Accountability)

 • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่
 • สำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม
 • พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ
 • ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

T (Transparency)

 • โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้
 • มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน
 • หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้