กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

เครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืน โดยการคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมถึงประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ โดยกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นมีกระบวนการกำกับดูแล และการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และโอกาสที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่าง ๆ ของผู้มีส่วนได้เสีย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

Sustainability goals
Development Report 2566

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566

ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่อยู่อาศัย ความรับผิดชอบต่อสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

ไฟล์ PDF | ขนาด 38.2 MB

ดาวน์โหลด

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2565

ไฟล์ PDF | ขนาด 111.7 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2564

ไฟล์ PDF | ขนาด 59.2 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

ไฟล์ PDF | ขนาด 21.1 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

ไฟล์ PDF | ขนาด 18.3 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

ไฟล์ PDF | ขนาด 9.9 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2560

ไฟล์ PDF | ขนาด 31.3 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2559

ไฟล์ PDF | ขนาด 29.2 MB


รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2558

ไฟล์ PDF | ขนาด 9.1 MB


รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2557

ไฟล์ PDF | ขนาด 5.8 MB


รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556

ไฟล์ PDF | ขนาด 3.7 MB

Sustainable Development Showcase 2015

การทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากภายใน เหมือนการปลูกต้นไม้แล้วมีรากที่แข็งแรงด้วยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม เปรียบเหมือนทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญในเรื่อง…

ไฟล์ PDF | ขนาด 0.43 MB

Sustainable Development Showcase 2015
Sustainable Development Showcase 2015

Sustainable Development Showcase 2015

การทำให้บริษัทเติบฌตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มจากภายใน เหมือนการปลูกต้นไม้แล้วมีรากแข็งแรงด้วยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ยที่เหมาะสม เปรียบเสมือนทุกคนในองค์กรต้องให้ความสำคัญในเรื่อง ...

ไฟล์ PDF | ขนาด 0.43 MB