บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เน้นพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบของการวางผัง ออกแบบ ก่อสร้าง ขาย และบริหารชุมชน ให้ตรงตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานทางวิชาชีพ และข้อตกลงที่เป็นเอกสารกับลูกค้า

วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อต้องการตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การ ก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุด ซึ่งการขอการรับรองระบบ ของบริษัทฯ เป็นดังนี้คือ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2545 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 1994 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA) สำหรับโครงการบ้านจัดสรร โดยได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ (Quality Policy) วัตถุประสงค์คุณภาพ (Quality Objectives) คู่มือ คุณภาพ (Quality Manual) หลักปฏิบัติ (Procedure) และวิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ ISO 9001:1994 ด้วย
วันที่ 1 มีนาคม 2546 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 จากสำนักงานรับรองระบบคุณภาพ วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (EIT-CBO) และ Energy & Environmental Accredited Quality Assessment (EAQA)
วันที่ 15 สิงหาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ไปยัง โครงการอาคารชุด ทำให้บริษัทฯ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บริษัทแรกและบริษัทเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 ทั้งในส่วนของโครงการบ้านจัดสรร และ โครงการอาคารชุด ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย

วันที่ 26 มีนาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. (BVC))
การดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 นั้น เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่สำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมาตรฐาน สากลมากขึ้น เป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่การพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนที่มีการทำงานเป็นทีมและ ช่วยกันสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นระบบมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไขและป้องกัน ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหลายๆ เรื่องอาทิเช่น

 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) ให้ทุกหน่วยงานเพื่อทำการวัดผลและปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้า หมายที่กำหนดไว้ โดยวัดผลตั้งแต่กระบวนการวางผัง การออกแบบ การก่อสร้าง การขาย ตลอดจนการบริการหลังการขาย
 • การกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยการปรับปรุงพัฒนาที่เป็นผลมาจากการดำเนินการ ดังนี้คือ
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
 • การวัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs: Key Performance Indicators)
 • การสำรวจข้อมูล และการวัดผลความพึงพอใจของลูกค้า
 • การปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาระบบงานตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามระบบ ISO 9001:2008 ทั้งจากผู้ให้การรับรองระบบ และผู้ตรวจประเมินภายในของบริษัทฯ ฯลฯ
 • การนำ Competency มาใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างระดับทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และคุณลักษณะที่ เหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน รวมทั้ง การให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทำงาน โดยเน้นเรื่องการวางแผน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน (Employee Development Plan)
 • การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือก การจัดจ้าง การควบคุมการดำเนินงาน และการประเมินผลผู้รับจ้างภายนอกครอบคลุมทุกกระบวนการที่ บริษัทฯ จัดจ้าง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับจ้างภายนอกที่บริษัทฯ จัดจ้างมีคุณภาพตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดโดยผู้บริหารระดับสูงในหลายรูปแบบ อาทิเช่น
 • การตรวจติดตามระบบ ISO 9001 : 2008 โดยบริษัทผู้ให้การรับรองระบบ (Certify Body)
 • การตรวจโดยพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท (Internal Quality Audit / IQA)
 • การรายงานผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลงาน (KPIs : Key Performance Indicators) เป็นต้น

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งพนักงานในฝ่ายต่างๆ ให้เป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001 ของบริษัทฯ (Internal Quality Audit / IQA) พนักงาน จึงมีส่วนร่วมในการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายอื่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหารและลูกค้า ว่าการปฏิบัติงาน ในแต่ละขั้นตอนมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2008 และเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ อีก ทั้ง การตรวจฯ ดังกล่าว ผู้ตรวจประเมินระบบภายในของบริษัทฯ จะมีการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานของฝ่ายต่างๆ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ทั้งผู้ตรวจฯ และผู้รับการตรวจฯ ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และมีความเข้าใจในกระบวนการทำงานระหว่างฝ่าย งานซึ่งถือเป็นลูกค้าภายใน ทำให้การประสานงานภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีช่องทางหลายช่องทางที่ลูกค้าสามารถสื่อสารกับบริษัทฯ ได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และ เรื่องร้องเรียน อีกทั้ง ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ยังเน้นให้ความเอาใจใส่ในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด รวมถึงการเข้าเยี่ยมชมโครงการ ต่างๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อเข้าถึงปัญหา อันจะนำไปสู่มาตรการแก้ไขหรือป้องกันปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวของบริษัทฯ มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำไปสู่การตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง พอใจของลูกค้าสูงสุด