บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านภาษีที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสังคมและบริษัทฯ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับเรื่องภาษี โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ และการบริหารจัดการอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

 1. กำหนดตัวชี้วัดให้แก่พนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านภาษีของบริษัทฯ

 2. กำหนดตัวชี้วัดให้แก่พนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านภาษีของบริษัทฯ

 3. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้านภาษีอากร โดยจัดให้มีการ

  3.1

  ติดตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านภาษี เพื่อให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

  3.2

  วิเคราะห์ผลกระทบด้านภาษี ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถวางแผนและเตรียมการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

  3.3

  หากมีประเด็นข้อสงสัย จะประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อขอคำแนะนำ

 4. ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายทางภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีที่เป็นไปในแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี รวมทั้งมุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ

 5. เปิดเผยข้อมูลด้านภาษีต่อภาครัฐและสาธารณะอย่างโปร่งใส โดยปฏิบัติตามกฎหมาย, กฎระเบียบ, ข้อกำหนด, มาตรฐานการรายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยข้อมูลทางภาษีในงบการเงิน, แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ