บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค ไม่ว่าจะทำงานอยู่ในส่วนใด ฝ่ายใด โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีแบบและหลักเกณฑ์ประเมินผลที่กำหนดไว้อย่างเปิดเผยและชัดเจน โดยมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัย มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการทำงานเพื่อตอบแทนพนักงานทุกคนที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม และให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม

  2. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง ซึ่งบริษัทฯ พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในบริษัทฯ เป็นอันดับแรกก่อนพิจารณาบุคคลภายนอก

  3. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ทั้งในรูปของเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาค่าตอบแทนให้ทัดเทียมกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยระยะสั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี และระยะยาวจากการให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้นในราคาที่กำหนด (Employee Stock Options) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

  4. บริษัทฯ ให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม อาทิเช่น การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง

  5. บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน อาทิเช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือพนักงาน สิทธิส่วนลดในการซื้อที่พักอาศัยของกลุ่มบริษัท สิทธิการเข้าพักโรงแรมของบริษัทในเครือของบริษัทฯ เป็นต้น

  6. บริษัทฯ จัดสรรให้มีทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกไปในการอื่นนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการที่ตนมีสิทธิโดยชอบ