บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ มีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary Duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้กรรมการทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าวด้วย โดยอ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2552 เรื่อง รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงรายการที่เกี่ยวโยงกันว่ามีรายการใดถือเป็นรายการเกี่ยวโยงในการกำหนดข้อมูลของกรรมการ และผู้บริหารที่ต้องรายงาน จึงอ้างอิงตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2534 ฉบับประมวล พ.ศ. 2562 (มาตรา 89/12) ได้กำหนดให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้กำหนดรายละเอียด และกำกับดูแลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน ก.ล.ต.จึงได้อ้างอิงในการใช้คำนิยามต่าง ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

นอกจากนี้ ทจ.21/2551 ข้อที่ 3 ระบุว่าการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทตามมาตรา 89/12 (ธุรกรรมของกรรมการผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เข้าถือหุ้นหรือมีส่วนได้เสียอยู่ด้วยไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อม: อ้างอิงส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยง) และมาตรา 89/13 (การเปิดเผยข้อมูลความสัมพันธ์ของธุรกรรมกับธุรกิจปกติของบริษัทฯ: อ้างอิงเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการเกี่ยวโยง) ให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์โดยอนุโลม ยังกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยอนุโลม

ดังนั้น บริษัทฯ กำหนดคำนิยามต่าง ๆ อ้างอิงประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้

  1. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (มาตรา 89/12)

  2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

  3. หนังสือเวียนที่ กลต.จ.(ว) 38/2551 เรื่องคำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

  4. ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์นี้ขึ้นพร้อมกับแบบฟอร์มเพื่อกำหนดวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียและให้บริษัทฯ มีข้อมูลที่จำเป็นในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ กรรมการ และผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดและป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์