บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคเป็นธรรม และโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

  2. บริษัทฯ ไม่เรียก ไม่รับ และจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า ซึ่งหากพบว่ามีการเรียก การรับ การจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว

  3. บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือก อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้ามีการทบทวนเป็นระยะ การประเมินคู่ค้า และมีการจัดทำสัญญาตามข้อตกลง

  4. บริษัทฯ จัดให้มีระบบจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด และป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน ซึ่งหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

  5. บริษัทฯ กำหนดมาตรการในการตรวจสอบ คัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้รับเหมา ผู้รับจ้างรวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

  6. บริษัทฯ ไม่ให้ความร่วมมือ หรือสนับสนุนบุคคลหรือคู่ค้ารายใด ๆ ที่ทำธุรกิจผิดกฎหมาย หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

  7. บริษัทฯ มุ่งมั่นรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

  8. บริษัทฯ ส่งเสริมศักยภาพและความสามารถคู่ค้า โดยร่วมมือพัฒนาสินค้า บริการ หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม