บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัทฯ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้การดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง การโยกย้าย การฝึกอบรม ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของตน เพื่อเป็นส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคน ทุกระดับ คือเพื่อนร่วมงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี พึงได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

  2. บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในการทำงานร่วมกัน และสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในพนักงานทุกคน ทุกระดับ

  3. บริษัทฯ เสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานและสร้างความผูกพันของพนักงานให้มีต่อบริษัทฯ

  4. บริษัทฯ บริหารงานด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

  5. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้มีการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

  6. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงาน ภายใต้วัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีร่วมกัน ตลอดจนสร้างความสามัคคีภายในองค์กร

  7. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน สวัสดิภาพของพนักงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ จะไม่ใช้อำนาจต่อรองหรือบีบบังคับให้พนักงานทำข้อตกลงใดๆ อันเป็นการลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมาย

  8. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดังกล่าว จะได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานสามารถร้องทุกข์ หรือร้องเรียนได้อย่างเป็นความลับ

  9. บริษัทฯ จ้างแรงงานและจ่ายค่าตอบแทนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน โดยครอบคลุมถึงสตรี ผู้พิการ หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ และยังให้การสนับสนุนการจ้างงานผู้พิการและ / หรือ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

  10. บริษัทฯ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานสามารถเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติ และสภาพการทำงานตลอดจนเรื่องอื่นๆ ผ่านทางคณะกรรมการสวัสดิการและชมรมศุภาลัยสัมพันธ์