บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคน รวมทั้งชุมชน และสังคม อิจึงมีการปรับปรุง และทบทวนการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 1. ความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ของบริษัทฯ และของผู้อื่น

 2. พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ พระราชบัญญัติ หรือประกาศของทางราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้ง ระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

 3. พนักงานทุกคน มีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย

 4. บริษัทฯ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้ความรู้ และฝึกอบรม

 5. บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมด้านความปลอดภัย และสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บรรลุตามนโยบายที่กำหนด

 6. พนักงานทุกคน ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน

 7. พนักงานทุกคน ต้องดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน

 8. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ ดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อจัดเก็บเอกสาร หรือสิ่งของให้เป็นระเบียบ อีกทั้งช่วยลดเวลาการค้นหา และสร้างวินัยในการดูแลสถานที่ทำงาน

 9. พนักงานทุกคนจะไม่เพิกเฉยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัยในถานที่ทำงาน โดยจะให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว และเต็มความสามารถ รวมทั้งค้นหาสาเหตุและกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ

 10. บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 11. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

 12. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุกฝ่ายอย่างสูงสุด