บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ยึดถือการเคารพทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดเป็นจรรยาบรรณของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ซึ่งถือเป็นหน้าที่และต้องปฏิบัติตามนโยบายโดยทั่วกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

 1. พนักงานที่อยู่ในระหว่างการว่าจ้างโดยบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัติ การค้นพบและพัฒนา การปรับปรุง หรือการประดิษฐ์คิดค้นที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กระบวนการ ขั้นตอนปฏิบัติ หรือสิ่งของที่ทำขึ้น ใช้ ขาย หรือพัฒนาโดยพนักงานซึ่งเกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ หรือแตกแขนงออกไปจากงานของบริษัทฯ ให้ถือว่าผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการขั้นตอนปฏิบัตินั้น ตกเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนต้อง

  -   เปิดเผยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การพัฒนาปรับปรุงดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาของตน หรือฝ่ายบริหารของบริษัทฯ อย่างครบถ้วนและโดยทันที
  -   รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่า การพัฒนา การปรับปรุง ค้นพบ หรือการประดิษฐ์คิดค้นนั้น จะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
  -   มอบหมายสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ และผลประโยชน์ที่ได้จากสิ่งประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบ หรือความลับทางการค้านั้นๆ ให้แก่บริษัทฯ
  -   ตกลงที่จะส่งมอบเอกสารทั้งหมด และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นต้องทำ ได้แก่ การจัดเตรียมและยื่นคำร้องขอสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า หรือลิขสิทธิ์ของสิ่งประดิษฐ์คิดค้น การค้นพบ หรือความลับทางการค้าที่กล่าวข้างต้น
 2. พนักงานทุกคน มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า อันได้แก่ ข้อมูลทางธุรกิจ และข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานต้องปกป้องรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ หรือคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยภาระหน้าที่ในการป้องกันรักษาข้อมูลนี้ จะต่อเนื่องไปจนถึงเมื่อพนักงานผู้นั้นได้ออกจากบริษัทฯ ไปแล้วก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจนทำให้เกิดความเสียหาย ต้องรับผิดทางกฎหมาย

 3. พนักงานทุกคน ไม่เรียกร้อง รับเอา หรือใช้ข้อมูลทางธุรกิจ ซึ่งได้มาโดยวิธีการที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดศีลธรรม

 4. บริษัทฯ จะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

 5. พนักงานทุกคน ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ตามที่บริษัทฯ จัดหาให้ โดยห้ามติดตั้ง และใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ