บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน และยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่บริษัทฯเข้าไปลงทุน ต้องปฏิบัตินโยบายโดยทั่วกัน โดยต้องไม่กระทำการใดๆ และไม่ส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ตามโดยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความทุพพลภาพ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลตามหลักสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ซึ่งมีแนวปฏิบัติ

 1. บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน โดยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความทุพพลภาพ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา ความเห็นทางการเมือง รูปลักษณ์ภายนอก หรือสถานะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน

 2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน มีสิทธิเท่าเทียมกันในการทำงาน ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ ของบริษัทฯ

 3. บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุน และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้ อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของบริษัทฯ

 4. บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจกรรมและกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน อีกทั้งได้จัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข โดยสามารถแจ้งเบาะแสมาที่ human-rights@supalai.com

 5. บริษัทฯ ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูล หรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเปิดเผย ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

 6. พนักงานทุกคนต้องไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อพนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อธุรกิจ ทั้งนี้ รวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกี้ยวพาราสี การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามก อนาจาร ทั้งวาจา และการสัมผัส

 7. บริษัทฯ จะไม่ข้องเกี่ยวกับหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี

 8. บริษัทฯ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในทุกกระบวนการทำงานในห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ซึ่งจะต้องไม่ดำเนินการใดๆ อันมีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และอยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน

 9. บริษัทฯ มุ่งมั่นนำประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนมาเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance – ESG) มาใช้กับการทำงานในทุกส่วนงาน

 10. บริษัทฯ คำนึงถึงปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ อาทิ การค้าที่เป็นธรรม การใช้แรงงานที่ไม่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าและตรวจสอบประเมินผลการทำงานของคู่ค้า

 11. บริษัทฯ กำหนดให้ทุกหน่วยงานที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องพิจารณาเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคู่ค้า มาเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและประเมินผล