บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนได้ คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1.
บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การจัดซื้อจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การผลิต การส่งมอบสินค้าการตลาดและขาย การบริการหลังการขาย ตลอดจนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการกำจัดของเสียโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดการสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยดำเนินการสอดคล้องกับเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัทฯ รวมถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2.
บริษัทฯ จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและการตรวจประเมินระบบการจัดการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
3.
บริษัทฯ ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) และจัดทำการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน
4.
เสริมสร้างความรู้และตระหนักเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ได้ถูกปลูกฝังเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงให้พนักงานทุกคนไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บริษัทฯ ต่อไป