บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร โดยตระหนักเสมอว่า พนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าขององค์กร บริษัทฯ มุ่งที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานทุกคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรได้ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวได้รวมถึงการดำเนินกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  1. บริษัทฯ ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานทุกคนให้มีความรู้ ความสามารถ จนถึงศักยภาพสูงสุดของพนักงานเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจ และเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ โดยใช้ระบบการประเมินศักยภาพรายบุคคล (Competency Based Development)

  2. พนักงานทุกคนจะได้รับโอกาส และสนับสนุนให้ได้รับการเรียนรู้และพัฒนา ทั้งในด้านทักษะการบริหาร การทำงานเป็นทีม และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะทาง

  3. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอก (In-House and Outside Training) ที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดแผนการฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan) และกำหนดชั่วโมงการอบรมขั้นต่ำต่อคนเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

  4. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการก้าวสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ

  5. บริษัทฯ มุ่งพัฒนาพนักงานให้เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง

  6. บริษัทฯ จัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อสร้างความสามัคคีภายในบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และรณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ

  7. บริษัทฯ อนุมัติงบประมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใช้ในการพัฒนาพนักงานทุกคนทุกระดับ