บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของกรรมการ

  1. บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายว่าด้วยหลักเกณฑ์การนำเสนอและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

  2. กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และค่าบำเหน็จ โดยค่าตอบแทนดังกล่าวกำหนดให้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

  3. กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ (เช่น เป็นอนุกรรมการ) จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

  4. บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ

  5. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามตัวชี้วัด (KPI) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จากนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน และพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

โดยมีหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร จากการบริหารงานตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ของบริษัทฯ เป้าหมายธุรกิจ และแผนธุรกิจประจำปี รวมถึงนำผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหารเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักขององค์กรในการบูรณาการด้านความยั่งยืนให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีการกำหนดตัวชี้วัด จำนวน 2 ด้าน ดังนี้

1.   ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ผลงานด้านธุรกิจ การจัดการสินค้าคงเหลือ และความพึงพอใจของลูกค้า

2.   ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลที่สะท้อนต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหาร โดยกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายไว้ (Key Performance Indicators: KPIs) และกำหนดค่าตอบแทนเป็นตัวเงินให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยพิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเป็นประจำทุกปี