บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ในด้านการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมั่นว่าการกำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.
เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น
2.
เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3.
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
4.
เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมให้องค์ประกอบของคณะกรรมการมีความหลากหลาย และมีส่วนผสมทางด้านเพศที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการคัดเลือกกรรมการยังคงให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของกรรมการแต่ละคน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วย บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณธรรมและจรรยาบรรณ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะ และความแตกต่างด้านอื่นใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยกำหนดองค์ประกอบการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้จำนวน 14 ด้าน ดังนี้

1.
ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2.
ด้านการบริหารความเสี่ยง
3.
ด้านความรู้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
4.
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
5.
ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
6.
ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
7.
ด้านบัญชีการเงินและการธนาคาร
8.
ด้านเศรษฐศาสตร์
9.
ด้าน IT Governance
10.
ด้านการตลาดระหว่างประเทศ
11.
ด้านงานออกแบบและสถาปัตยกรรม
12.
ด้านวิศวกรรม
13.
ด้านการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
14.
ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ