บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมุ่งสร้างคุณค่าร่วมให้เกิดขึ้นในสังคม ทั้งในพื้นที่ดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสังคมในวงกว้างส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยผู้บริหารและพนักงานมีส่วนในการสร้างความผาสุกแก่สังคมและชุมชนผ่านการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของบุคลากร และขององค์กร (Core Competencies)

1.
การประกอบกิจการภายใต้จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและหลักธรรมาภิบาล
1.1
บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรมมีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายจริยธรรมในการประกอบการค้า และหลักการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องตรงต่อเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ในทุกระดับชั้นเห็นความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย
1.2
บริษัทฯ ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจในการลงทุนหรือที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯและจะไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลใดๆอันจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือความเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้นมีการจัดการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่โปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับกันโดยทั่วไป
2.
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ บริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนเพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ถือปฏิบัติ บริษัทฯ ได้แสดงเจตน์จำนงแน่วแน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยได้ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี พ.ศ. 2557 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

3.
การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนและมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึง ความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการดูแลไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปมี ส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

4.
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมอันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

4.1
เคารพสิทธิของพนักงานตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนยอมรับความหลากหลาย และไม่เลือกปฏิบัติ
4.2
จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรมรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
4.3
ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนาฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากรรวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4.4
จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เป็นต้น
4.5
จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
4.6
ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
4.7
เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว
5.
ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายดังนี้

5.1
บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วัสดุที่มีคุณภาพ การก่อสร้างที่มีมาตรฐาน และการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
5.2
บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล
5.3
บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้ารวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
6.
ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า คู่แข่ง

บริษัทฯ จะยึดถือข้อปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้าปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กำหนดไว้เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบต่อคู่ค้า และส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีกลั่นแกล้ง กีดกัน หรือดำเนินการใดๆ ที่ต้องห้ามตามกฎหมายและจรรยาบรรณเพื่อมิให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

7.
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสร้างมาตรการป้องกันไว้ก่อนในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลด (reduce) การใช้เพียงเท่าที่จำเป็น การนำกลับมาใช้ใหม่ (reuse) และการหมุนเวียน (recycle) ในส่วนของของเสีย (waste) บริษัทฯลดหรือขจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตอย่างรับผิดชอบและมีประสิทธิภาพ

8.
การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง ดังนั้น บริษัทฯจึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคมโดยให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯเข้าดำเนินธุรกิจตามควรแก่กรณีส่งเสริมแรงงานท้องถิ่นให้มีโอกาสในการทำงานในองค์กรรวมทั้งตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และบริษัทฯ จะร่วมมือระหว่างกลุ่มหรือเครือข่ายอื่นๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมที่เป็นเป้าหมายในแต่ละปี

9.
การส่งเสริมนวัตกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานค้นคิดนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมด้านต่างๆ ข้างต้น เช่น การประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานการจัดการของเสีย การควบคุมการปลดปล่อยของเสีย เป็นต้น ทั้งนี้ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจมีได้หลายระดับทั้งที่เป็นการทำขึ้นใหม่ (novelty) การปรับปรุง (improvement) การปรับแต่ง (adjustment/modification) การเปลี่ยน (alteration)เพื่อให้เกิดผลที่มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลมากกว่าเดิมและจะเปิดเผยนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นพิจารณาดำเนินการหรือพัฒนาต่อไป

10.
การติดตามและทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จะดำเนินการติดตาม ประเมิน และทบทวนโครงการต่างๆ ที่ได้สนับสนุนทั้งในปัจจุบัน และจะพิจารณาโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในอนาคตอย่างรอบคอบ ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย และรายงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ Standard โดยเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในระดับ Core ซึ่งมีมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม โดยได้จัดทำเป็นส่วนหนึ่งในเล่มรายงานประจำปีมาตั้งแต่ปี 2558 รายงานดังกล่าวจะแสดงถึงข้อมูลการรายงานตามหัวข้อต่าง ๆ และหน่วยวัดตาม GRI และรายงานกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในรอบปีที่ผ่านมา