การกำกับดูแลกิจการที่ดี

เราตระหนักถึงความสำคัญของธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะเชื่อมั่นว่า
ธรรมาภิบาลที่ดี เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จ และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ นำไปการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

G (Good)
 • การคิดดี พูดดี ทำดี เป็นพื้นฐานการคิดบวก สามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาในงานได้ ช่วยลดความขัดแย้ง ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบผลสำเร็จ


R (Responsibility)
 • การมีจิตสำนึกต่อการกระทำ

 • มุ่งมั่นและทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ

 • เรียนรู้เพิ่มขีดความสามารถอยู่เสมอ


E (Equitable Treatment & Ethics)
 • การปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

 • ยึดมั่นในคุณธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

 • คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ครอบคลุมชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเคารพสิทธิมนุษยชน


A (Accountability)
 • ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยการเอาใจใส่

 • สำนึกระลึกและปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ รัดกุม

 • พร้อมยอมรับผลจากการกระทำต่าง ๆ อย่างกล้าหาญ

 • ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง


T (Transparency)
 • โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบได้

 • มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน

 • หลักฐานการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบชี้แจงได้

คู่มือจรรยาบรรณจริยธรรมธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

นโยบายบริษัทสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

ด้านผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ด้านความยั่งยืน ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านความปลอดภัย

ด้านข้อมูลและทรัพย์สิน

Corporate Governance 2563

กิจกรรม Corporate Governance
ปี 2563

Corporate Governance 2562

กิจกรรม Corporate Governance
ปี 2562

Corporate Governance 2561

กิจกรรม Corporate Governance
ปี 2561

Corporate Governance 2560

กิจกรรม Corporate Governance
ปี 2560

Corporate Governance Day

กิจกรรม Corporate Governance
Day

การอบรม IOD ของกรรมการ

download iconการอบรม IOD ของกรรมการ

จรรยาบรรณการทำงานของคู่ค้าศุภาลัย

download iconจรรยาบรรณการทำงานของคู่ค้าศุภาลัย