การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

 1. การระบุความเสี่ยง หัวหน้าหน่วยงานระบุความเสี่ยงด้านการทุกจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยนำผลที่ได้มาดำเนินการ

  • เมื่อมีการวางแผนตรวจสอบภายใน
  • เมื่อมีการจัดทำ Audit Checklist ในกระบวนการตรวจระบบงาน
 2. การประเมินความเสี่ยง ผู้ประเมินทำการบ่งชี้ความเสี่ยง ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาส และระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

 3. การจัดการความเสี่ยง กำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ

 4. กิจกรรมควบคุม นำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา

 5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง ติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

 6. การสื่อสาร สื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีการสื่อสารประเด็น / ข้อตรวจพบระหว่างกันของส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้

  • แผนกตรวจสอบภายในและกำกับดูแลกิจการ
  • แผนกบริหารความเสี่ยง
  • แผนกระบบคุณภาพ
 7. การติดตามผล ความแห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 8. การรายงาน เมื่อมีประเด็น/ข้อตรวจพบ มีการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การนำไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

 • บริษัทฯ ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย
 • ลงนามเข้าร่วมโครงการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตสำหรับรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (CAC Change Agent)
 • การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
 • ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ของ IOD
 • ประธานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด
 • ผู้บริหารและหัวหน้างาน กล่าวถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกครั้งที่มีการประชุม

การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กรในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางอีเมล, Group Line, บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของเบาะแส จำนวนเบาะแสที่ได้รับการสอบสวนและดำเนินการ สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน รวมถึงรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำอันทุจริตในทุกรูปแบบ

จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ซึ่งมีการนำผลการประเมิน มาใช้ในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ หรือประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ โดยวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการดำเนินการที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และสื่อสารให้ผู้รับเหมาทราบถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล anti-corruption@supalai.com