การประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตของธุรกิจ

บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งแต่ละหน่วยงานระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตขึ้น ระดับคะแนนของโอกาสเกิดและผลกระทบ รวมถึงแนวทางในการลดความเสี่ยงและมาตรการในการป้องกันหรือต่อต้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยผู้ประเมินความเสี่ยงพิจารณาความเสี่ยงจากลักษณะกิจกรรมทางธุรกิจ กระบวนการดำเนินงาน สภาพอุตสาหกรรม เงื่อนไขทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต และคู่มือประกอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต ที่ระบุวิธีปฏิบัติตามนโยบายแต่ละเรื่องอย่างเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็นการรับหรือการให้ของขวัญ การจ่ายเงินสนับสนุน หรือการดำเนินการทางการเมือง ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ดังนี้

 1. การระบุความเสี่ยง โดยหัวหน้าหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทำการระบุความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น

 2. การประเมินความเสี่ยง เมื่อผู้ประเมินทำการบ่งชี้ความเสี่ยง จึงมีการประเมินความเสี่ยงที่ได้ ว่ามีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร โดยพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเสี่ยง

 3. การจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ซึ่งทำการประเมินว่าการจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่เพียงพอหรือไม่ สามารถลดโอกาสเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงได้

 4. กิจกรรมควบคุม คือการนำนโยบายหรือวิธีปฏิบัติไปใช้ดำเนินการควบคุม เช่น การอนุมัติ การสอบทาน การกระทบยอด การแบ่งแยกหน้าที่ เพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยง ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมและทันเวลา

 5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง เพื่อติดตามและปรับปรุงกิจกรรมการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการรวบรวมและนำเสนอข้อมูลความเสี่ยงด้านทุจริต นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง กำหนดแนวทางและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตเพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึง รายงานผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ

 6. การสื่อสาร จัดให้มีการสื่อสารจัดการความเสี่ยงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการจัดทำคู่มือ หลักปฏิบัติ และสื่อสารทุกคนในฝ่ายให้รับทราบและปฏิบัติโดยทั่วกัน

 7. การติดตามผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 8. การรายงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติตามคู่มือหลักปฏิบัติ ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี

การนำไปปฏิบัติ

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้นำองค์กรที่เป็นแบบอย่างในการนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตมาดำเนินการอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น

 • การแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินการต่อต้านการทุจริต โดยผ่านสารจากประธานกรรมการบริหารเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต เพื่อแจ้งไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 • การประกาศเจตนารมณ์เข้าแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)
 • การได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Cooperation Subcommittee) เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือป้องกันการทุจริต และการเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการคลัง
 • ประธานกรรมการบริหาร ร่วมลงนามเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network)
 • ผู้บริหารให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นบริษัทภาคเอกชน เกี่ยวกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของ IOD
 • ประธานกรรมการบริหารให้การสนับสนุนกิจกรรมการทดสอบความรู้เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทฯ และมอบรางวัลแก่พนักงานที่มีผลคะแนนสูงสุด

การปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างโดยผู้นำองค์กรในลักษณะนี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานทุกคน ร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริต โดยพนักงานทุกคนมีการถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทำวิธีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต เพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไว้ทางอินทราเน็ตของบริษัทฯ และได้มีการสื่อสารความรู้เกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต เป็นประจำทุกไตรมาสผ่านโครงการ “เรื่องเล่าของหนูดี” ที่ได้มีการสื่อสารความรู้ไปยังพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผ่านช่องทางอีเมล์ ทำ Pop-up ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์จุดต่าง ๆ ภายในสำนักงานใหญ่ ตลอดจนสำนักงานโครงการทุกโครงการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย สำหรับพนักงานเข้าใหม่จะได้รับทราบนโยบายและวิธีปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตทันทีที่เริ่มงาน และการฝึกอบรมแก่พนักงานในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทุกครั้ง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลภายนอกและคู่ค้าทุกรายของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ยังกำหนดวิธีปฏิบัติในการบันทึกและรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติของจำนวนการแจ้งเบาะแส ประเภทของเบาะแส จำนวนเบาะแสที่ได้รับการสอบสวนและดำเนินการ สรุปผลการสอบสวนแต่ละข้อร้องเรียน รวมถึงรายงานสถิติการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนประจำปี ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามความคืบหน้า และการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำอันทุจริตในทุกรูปแบบ

จากขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ ซึ่งมีการนำผลการประเมิน มาใช้ในการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดการทุจริตขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสินบน ผลตอบแทน ของขวัญ หรือประโยชน์ทับซ้อน ฯลฯ โดยวิธีปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมป้องกันและติดตามการดำเนินการที่อาจเกิดความเสี่ยงจากการทุจริตภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหารมีการถ่ายทอดเจตนารมณ์ไปยังหุ้นส่วนทางธุรกิจ และคู่ค้าทางธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การถ่ายทอดเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้ทั้งพนักงานของบริษัทฯ และผู้รับเหมา ปราศจากการกระทำอันทุจริต ในงานเลี้ยงขอบคุณผู้รับเหมาประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสื่อสารให้ผู้รับเหมาทราบถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันการทุจริต ซึ่งผู้รับเหมาสามารถแสดงความเห็น/แจ้งสิ่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารระดับสูง หรือผ่านทางอีเมล์ anti-corruption@supalai.com

ในปี 2561 มีการนำนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติ มาตรการและบทลงโทษ การติดตามและทบทวนความเหมาะสมของนโยบายไว้ในจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งมีการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีการลงนามรับทราบนโยบายของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี