บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายสนับสนุนงานการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายใน ฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน ใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานโดยใช้ทรัพยากรของตนเองเท่านั้น

โดยที่บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ผู้บังคับบัญชา และพนักงานในทุกระดับขั้น สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ที่ทำให้พนักงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์การ โดยเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556