Director

“ศุภาลัย” เน้นการทำธุรกิจด้วยจริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี

ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี เติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) สอนให้พนักงานตระหนักถึงโทษภัยของการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือการโกงในรูปแบบต่างๆ

ขึ้นชื่อว่า “ศุภาลัย” เราต้องไม่โกง

ไม่โกงภาษี ไม่โกงลูกค้า ไม่โกงคู่ค้า ไม่โกงพนักงาน ไม่โกงประชาชน
ที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทฯ ดีเด่นที่นำส่งภาษี เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมของประเทศ

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานคณะกรรมการบริษัท

Director

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ขอความร่วมมือ “งดการมอบของขวัญมีค่า” แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของท่าน
และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นองค์กรแห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน และหวังว่าเราจะสานสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ยั่งยืนสืบไป

การต่อต้านทุจริต

รายชื่อคู่ค้า SME ที่ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

SME partners
SME partners
SME partners
SME partners
SME partners
SME partners
SME partners
SME partners
SME partners
SME partners

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ทุกคน ไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา หากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งไปยังกรรมการอิสระตาม Email: anti-corruption@supalai.com