Director

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ขอความร่วมมือ “งดการมอบของขวัญมีค่า” แก่บุคลากรของบริษัทฯ เพื่อเป็นการลดภาระและค่าใช้จ่ายของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นองค์กรแห่งการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของท่าน และหวังว่าเราจะสานสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้ยั่งยืนสืบไป

download iconแถลงการณ์เรื่องการไม่เรียกรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด
Director

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

พนักงานของบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ทุกคน ไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด จากผู้เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า ผู้รับเหมา หากพบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น โปรดแจ้งไปยังกรรมการอิสระตาม Email: esg@supalai.com