คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงประสิทธิผลของนโยบาย การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของธุรกิจ รวมถึงข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายที่ผ่านมา ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตามลำดับ

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต โดยกำหนดเป็นขั้นตอน วิธีการดำเนินการ กระบวนการ บทบาท อำนาจ หน้าที่ของผู้รับผิดชอบ แนวทางการติดตามและประเมินผล วิธีการรายงานผลการติดตามและผลการประเมิน ขั้นตอนการแก้ไข อย่างชัดเจน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งกำหนดไว้ในข้อกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีการรวบรวมข้อเสนอแนะจากพนักงาน ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำทุจริต ผ่านอีเมล์และกล่องรับฟังความคิดเห็น มาใช้ในการปรับปรุงนโยบายและวิธีปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต