บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การทุจริต” เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสร้าง ความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ รวมถึงมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

 1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

 2. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

 3. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

 4. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

 5. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

 6. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้น ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

 2. พนักงาน ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ

 3. คู่ค้า ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

 4. ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี

 5. ผู้รับเหมา ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลายๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า – ออกในพื้นที่ก่อสร้าง

 6. สังคมและประเทศชาติ รัฐได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง