บริษัทฯ ตระหนักดีว่า “การทุจริต” เป็นภัยสังคมที่ก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ความยั่งยืนของบริษัทฯ ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ด้วยหตุนี้ บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจนที่เน้นการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับ ตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริต รวมทั้งสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างองค์กร นักลงทุน สถาบันการเงิน และพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริต มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ การติดตาม การรายงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมรับการตรวจสอบในทุกกระบวนการ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตนี้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุมยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้

 1. นโยบายว่าด้วยการต่อต้านทุจริต

 2. นโยบายว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด

 3. นโยบายว่าด้วยการให้เงินสนับสนุน

 4. นโยบายว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล

 5. นโยบายว่าด้วยการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน

 6. นโยบายว่าด้วยการสนับสนุนด้านการเมือง

 7. นโยบายว่าด้วยการจัดจ้างพนักงานรัฐ

 8. นโยบายว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ การกำหนดนโยบาย หลักปฏิบัติ รวมถึงการสร้างระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจะส่งผลให้ความโปร่งใสและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางดังกล่าวจะเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้น ได้รับความมั่นใจว่าเงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

 2. พนักงาน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี สามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กรและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตไปยังคณะกรรมการอิสระ

 3. คู่ค้า ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง และประเมินผลอย่างเป็นธรรม

 4. ลูกค้า ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และบริการที่ดี

 5. ผู้รับเหมา ได้รับการอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้าน โดยไม่มีการเรียกรับค่าตอบแทน เช่น การช่วยจัดหาสินเชื่อ การได้รับเงินค่าจ้างโอนเข้าบัญชีตามกำหนด การตรวจรับงาน และการจัดเส้นทางลำเลียงวัสดุอุปกรณ์เข้า – ออกในพื้นที่ก่อสร้าง เป็นต้น

 6. สังคมและประเทศชาติ รัฐได้รับชำระเงินภาษีถูกต้อง เต็มเม็ดเต็มหน่วย ในการนำเงินรายได้ภาษีไปบริหารประเทศ ในขณะเดียวกันสังคมได้รับประโยชน์โดยอ้อม จากการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะแผ่ขยายไปยังสังคมในวงกว้าง