บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนและควบคุมการให้เงินสนับสนุน โดยมีการสอบทาน การอนุมัติรายการจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ รวมถึง การรายงานผล และการติดตามผลการให้เงินสนับสนุน เพื่อให้แน่ใจว่า เงินสนับสนุนที่บริษัทฯ จ่ายไป มีการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในการขอเงินสนับสนุน

โดยบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม ต้องปฏิบัติตามนโยบายอย่างทั่วกัน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10 / 2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556