กิจกรรม Corporate Governance ปี 2562

ศุภาลัยวางแผนยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR)

ศุภาลัยจัดกิจกรรม CG Day เพื่อสอดแทรกให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกให้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ มีการมอบรางวัลให้พนักงานที่มีผลคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในกิจกรรมวัน CG Day เพื่อสร้างเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) ให้กับพนักงานเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความแข็งแกร่ง มีทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สอดคล้องไปถึงอนาคตที่บริษัทฯ จะเดินไปข้างหน้าซึ่งก็ถือเป็นรากฐานสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ