รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย ซึ่งมีหน้าที่หลักในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปี 2565 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อกำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานตามแผนธุรกิจ และสนับสนุนการพัฒนางานบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร อีกทั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
นอกจากนี้มีการติดตาม การประเมินผล ทบทวน และให้ความเห็นชอบ แผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategy Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดจากหน่วยงานภายนอก (Compliance Risk) ความเสี่ยงด้านการตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Social and Environmental Risk) และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า การจัดการความเสี่ยงมีความเพียงพอเหมาะสม และได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง จนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่บริษัทฯ ยอมรับได้ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

1.

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

2.

พิจารณาทบทวนนโยบายว่าด้วยการบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.

กำหนดแผนที่ความเสี่ยงองค์กร (Risk Map) และแผนภูมิเรดาร์ความเสี่ยง (Risk Radar Chart)

4.

กำหนดเกณฑ์การประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อประเมินความเสี่ยงองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5.

ทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรแก่พนักงาน

6.

จัดให้มีการสื่อสารข่าว “ย่าเตือน” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

7.

จัดให้มีการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์ (Online)

8.

จัดให้มีการทดสอบความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงผ่านระบบออนไลน์ (Online) ให้แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

9.

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมและเข้าถึงทุกคนในบริษัทฯ โดยการใช้ระบบอินทราเน็ต (Intranet) และไลน์กลุ่ม (Line Group) ทีมบริหารความเสี่ยง

10.

จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี โดยประกอบด้วย

1)

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเกิดอุบัติเหตุที่หน่วยงานก่อสร้าง

2)

แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีน้ำท่วมโครงการก่อสร้าง

11.

กำหนดประเด็นสาระสำคัญและประเมินสาระสำคัญด้านความยั่งยืน

12.

จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะ โดยครอบคลุมหัวข้อด้านสินค้า การให้บริการ ความยั่งยืน ธรรมาภิบาล และเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคู่ค้าในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างโครงการแนวราบและบริษัทรักษาความปลอดภัย

13.

จัดทำแบบสอบถามวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture Survey) ในหัวข้อ “แบบประเมินตนเอง การสร้างวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยง” สำหรับหัวหน้างาน และ “แบบสอบถามความเห็นพนักงานต่อการบริหารความเสี่ยง” สำหรับพนักงานทุกคน เพื่อวิเคราะห์ผลและพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

14.

ประเมินความเสี่ยงอุบัติใหม่ (Emerging Risk) โดยการประเมินแนวโน้มของความเสี่ยงในอนาคตที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้าในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง กระแสสังคม เป็นต้น

15.

จัดให้มีตัวชี้วัดการบริหารความเสี่ยง (KRI: Key Risk Indicator) ให้ครอบคลุมกลยุทธ์ธุรกิจ และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน

  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีแผนการดำเนินงานสำคัญในปี 2566 ดังต่อไปนี้

  1.

  ระชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง

  2.

  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบาย และกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ

  3.

  กำหนด วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงองค์กร ให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญในทุกด้าน และกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

  4.

  จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกระดับ เช่น สื่อสารผ่านทางคู่มือความเสี่ยงฉบับการ์ตูน ปรับปรุง Google Site สื่อสารคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง

  5.

  จัดให้มีแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ทบทวน และซักซ้อม เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในด้านของการบริหารจัดการที่ดี

  6.

  จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับพนักงานและหัวหน้างาน ผ่านระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองแบบ Online

  7.

  ทบทวนตัวชี้วัดความเสี่ยง (KRI: Key Risk Indicator)

  จากการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม