รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ 3 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต สมเหตุสมผล รวมทั้ง ได้มีการทบทวนทางการดำเนินงานให้ครอบคลุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังส่งเสริมการแสดงความคิดเห็นของกรรมการแต่ละท่านอย่างเป็นอิสระและสร้างสรรค์ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุมพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565 สรุปได้ดังนี้
 1. ด้านการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 2. พิจารณาสรรหาโดยมีการกำหนดวิธีการสรรหาคณะกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส ยึดตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์บริษัทฯ
  นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ในระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติ หรือกำหนดไว้ในกฎหมายต่าง ๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งดูแลเรื่องแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงเพื่อความต่อเนื่องของการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้แล้ว ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีความเป็นอิสระ
 3. ด้านการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และคณะกรรมการบริหาร
 4. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนกำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลงาน ความสำเร็จในการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายและตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญ (Key Performance Indicators : KPIs) ซึ่งในการพิจารณาค่าตอบแทนได้คำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการ ขนาดของธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจนภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวม ผลการดำเนินการที่สะท้อนและเชื่อมโยงกับผลประกอบการ รวมทั้งพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ และมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 อนุมัติค่าตอบแทนตามเสนอ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ
 5. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระ
 6. จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยโดยรวม(ทั้งคณะ) และรายบุคคล โดยมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการอิสระเพิ่มเติม ผลการประเมินให้ข้อสรุปว่า กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์ พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามขอบเขตหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญกับบริษัทฯ
 7. ด้านการปรับปรุงพัฒนาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงทบทวนการกำหนดคุณสมบัติของประธานกรรมการบริหารในนโยบายว่าด้วยแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 9. ด้านแผนการพัฒนากรรมการ
 10. สนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้กรรมการแต่ละท่านมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับทักษะแต่ละด้านที่จำเป็น (Board Skill Matrix) โดยทักษะที่นำมาประเมินมีความครอบคลุมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 11. ด้านองค์ประกอบและความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท
 12. พิจารณาทบทวนความหลากหลายในโครงสร้างของกรรมการบริษัท และคุณสมบัติทักษะด้านที่จำเป็นสำหรับการสรรหากรรมการ (Board Diversity) และเพื่อใช้ในการสอบทานโครงสร้าง องค์ประกอบ และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ในปี 2565 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และพิจารณาคัดเลือกให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการเห็นว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันมีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
  คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม และนำเสนอความคิดเห็นและข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางานสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Code โดยทุกความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถใช้เป็นเครื่องมือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้อย่างเชื่อมั่นและไว้วางใจ