นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, กรรมการกํากับดูแลกิจการ

นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, กรรมการกํากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
2 มีนาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
28 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 36/2003
  • DCP Diploma : Directors Certification Program Diplomacรุ่นที่ 11/2003
  • หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management ” รุ่นที่ 2/2013
  • หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท,
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Officer Development PTY LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
น้องชายของ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1