นายอธิป พีชานนท์

กรรมการบริษัท, กรรมการกํากับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอธิป พีชานนท์

กรรมการบริษัท, กรรมการกํากับดูแลกิจการ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง
2 มีนาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
28 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D. (Management) North Bangkok Universit
 • M.B.A (International Business) Georgia State University, USA
 • M.B.A (Finance) Mercer University, USA
 • บัญชีบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอรุ่น 22 (วปอ.2552)
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการการค้า
 • หลักสูตร TLCA-Leadership Development Program ( LDP ) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • BMT : Board Matters and Trends รุ่นที่ 5/2018
  • ACPG: Anti-Corruption the Practical Guide รุ่นที่ 37/2017
  • HRP: How to Develop a Risk Management Plan รุ่นที่ 12/2017
  • RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 6/2017
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
  • DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 24/2002
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท,
กรรมการกํากับดูแลกิจการ,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Officer Development PTY LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY LTD
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการผังเมือง
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้าง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 • พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
รองประธานหลักสูตร และวิทยากรรับเชิญ โครงการหลักสูตรกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (RE-CU)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2550 - 2562
ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย
 • พ.ศ. 2558 - 2562
อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  6,667,675 หุ้น อัตราร้อยละ 0.31
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2