ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
10 พฤษภาคม 2554
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
8 ปี 11 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • Master of Architecture, University of Illinois, USA
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • SFE : Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 29/2017
  • AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2016
  • FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
  • ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จํากัด
 • พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เตอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ.2536 - 2560
กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  2,789,332 หุ้น อัตราร้อยละ 0.13
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 13/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1