รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
13 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
4 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 • Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
 • Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ,
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2540 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พัฒนาผลิตภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
 • พ.ศ.2540 - 2559
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพธนาคม จํากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • เป็นภรรรยาของตร.ประทีป ตั้งมติธรรม
  -ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1
 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1