รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง
5 ตุลาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
27 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D (Finance)
  University of Illinois at Urbana-Champaign USA
 • M.B.A. Gothenburg, Sweden • M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), USA
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum 2015"Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2015
  • CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
  • หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 "Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014
  • ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
  • หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
  • หลักสูตรสัมมนา M-DLE: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
  • หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2535 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จํากัด
 • พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
 • พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน
สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เตอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
 • พ.ศ.2536 - 2560
กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  2,789,332 หุ้น อัตราร้อยละ 0.13
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 13/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1