นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนันต์ เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง
22 มกราคม 2544
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
19 ปี 3 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ)
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรสัมมนา R-ACF : Audit Committee Forum" The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight” รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา M-DBT : IOD Breakfast Talk 2/2017 "Cybersecurity: Risks, Liabilities, and Best Practices"รุ่นที่ 2/2017
  • หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference 2017รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา FM-AGM : AGM 2017 & Dinner Talk "Board of directors and their roles in driving Thailand forward” รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum 2017 "The Board's Role in CEO Succession Planning" รุ่นที่ 1/2017
  • หลักสูตรสัมมนา M-DLB : IOD Director's Briefing 2/2017 : Directing in the Year of the Rooster: Hot Issues ard Outlook for 2017 รุ่นที่ 2/2017
  • National Director Conference 2016 : Enhancing Growth Through Governance in Family-Controlled Businesses
  • RCL: Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  • หลักสูตรสัมมนา Director Forum 2/2015 : Building better board through effective independent Director
  • หลักสูตรสัมมนา Conference : “Thailand's 5th National Conference on Collective Action Against Corruption" รุ่นที่ 1/2014
  • AACP : Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 17/2014
  • RMP: Risk Management Committee Program fuñ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company's directors should deal with the issues of Enterprise Risk Management?” รุ่นที่ 2/2013
  • หลักสูตรสัมมนา SE3 : CNBC Summit: Myanmar รุ่นที่ 3/2013 * หลักสูตรสัมมนา R-Forum: “Director Nomination Issues and Trend” รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา DTT : Personal Financial Planning Workshop for Directors รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา AGM : “Integrity Pact มาตรการสําคัญ ของการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน" รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา NDC : The 2nd National Director Conference 2013 “Board Leadership Evolution” รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign) Subsidiaries" quý 1/2013
  • HRP : How to Developa Risk Management Plan รุ่นที่ 2/2012
  • OFR : Improving the Quality of Financial Reporting sui 1/2006
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 7/2004
  • ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 2/2004
  • DCF : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและก้าหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสียง
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2544 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดูราฟลอร์ จํากัด
 • พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จํากัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ.2551 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เตอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 12/12
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 22