นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการกํากับดูแลกิจการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง
21 เมษายน 2552
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
11 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ด้านการตลาดและการบริหารกลยุทธ์)
 • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing Economics
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • DCP: Director Certification Program รุ่นที่ 120/2009
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท,
กรรมการผู้จัดการ,
กรรมการกํากับดูแลกิจการ,
กรรมการบริหารความเสี่ยง,
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  1,960,000 หุ้น อัตราร้อยละ 0.09
 • -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • เป็นบุตรชายของตร.ประทีป ตั้งมติธรรม
  และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2