นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการบริษัท, รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง
26 มิถุนายน 2532
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
30 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign USA
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • DCP : Director Certification Program şuñ 30/2003
  • CSP : Company Secretary Program รุ่นที่ 1/2002
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท,
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Greenvale Development PTY.LTD
 • พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จํากัด
 • พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Rippleside Development PTY.LTD
 • พ.ศ.2536 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
 • พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด
 • พ.ศ.2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ.2531 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จํากัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  112,735,250 หุ้น อัตราร้อยละ 5.26
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  522,232,755 หุ้น อัตราร้อยละ 24.37
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • เป็นภรรรยาของตร.ประทีป ตั้งมติธรรม
  และเป็นมารดาของนายไตรเตซะ ตั้งมติธรรม
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 11/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 1/1