นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับตำแหน่ง
2 มีนาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 21 เมษายน 2563)
4 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา C-Seminar : Anti Corruption Seminar รุ่นที่ 3/2012
  • EMT : Effective Minute Taking รุ่นที่ 16/2010
  • BRP : Board Reporting Program รุ่นที่ 3/2010
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
 • ของตนเอง
  -ไม่มี-
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมผันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12