รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

ประธานกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง
รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

ประธานกรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับตำแหน่ง
5 ตุลาคม 2535
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
30 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • Ph.D (Finance)
  University of Illinois at Urbana-Champaign USA
 • M.B.A. Gothenburg, Sweden
 • M.A.S. University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), US
 • บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know About Digital Assets รุ่นที่ 3/2022
  • หลักสูตรสัมมนา C-Conference : Collective Action Against Corruption Conference “Innovations in the Fight against Corruption”รุ่นที่ 1/2019
  • หลักสูตรสัมมนา R-DF : Director Forum “Visionary Board & Announcing 90 Qualified Companies” รุ่นที่ 2/2018
  • หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum "Digital Transformation - A Must for all Companies" รุ่นที่ 1/2018
  • หลักสูตรสัมมนา M-DDT : Director Dinner : "Talk Social Responsibility Partnership in Education" รุ่นที่ 2/2018
  • หลักสูตรสัมมนา NDC : National Director Conference : Rising Above Disruptions : A Call for Action รุ่นที่ 1/2018
  • หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2015 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2015
  • CGI : Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุ่นที่ 5/2015
  • หลักสูตรสัมมนา R-CF : Chairman Forum 2014 “Chairman Role in Building Independence across the Board” รุ่นที่ 1/2014
  • ACEP : Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 4/2012
  • หลักสูตรสัมมนา R-SS: Special Seminar รุ่นที่ 1/2010
  • หลักสูตรสัมมนา M-DLB: Director Luncheon Briefing รุ่นที่ 1/2009
  • หลักสูตรสัมมนา M-AGM: Annual General Meeting รุ่นที่ 1/2009
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 2/2003
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
บริษัท เอเซียพลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2535 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด
 • พ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มี-
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ. 2536 - 2560
กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2563 - 2565
กรรมการอิสระ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2549 - 2564
ประธานกรรมการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  2,791,632 หุ้น อัตราร้อยละ 0.14
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2
 • คณะกรรมการอิสระ 1/1