นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ

นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน์

เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ

คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สําหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 10
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบัญชีภาษีอากร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรสัมมนา : R-CS : Equipping Your Board for AGM รุ่นที่ 1/2013
  • หลักสูตรสัมมนา C-Seminar : Anti Corruption Seminar รุ่นที่ 3/2012
  • EMT : Effective Minute Taking รุ่นที่ 16/2010
  • BRP : Board Reporting Program รุ่นที่ 3/2010
 • หลักสูตร The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform: THAILAND’S TIPPING POINT FOR A SUSTAINABLE FUTURE ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  18,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0009
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2/2