รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ได้รับตำแหน่ง
13 ตุลาคม 2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
7 ปี 6 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 • Diplome d'Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy, France
 • Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de Madrid, Spain
 • ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 34/2005
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน,
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ซีฟโก้ จํากัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มี-
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2552 - 2563
กรรมการอิสระ,
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2540 - 2559
กรรมการ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  2,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0001
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 11/12
 • คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 2/2
 • คณะกรรมการอิสระ 1/1
 • คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1/1