นางศิริพร วังศพ่าห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

นางศิริพร วังศพ่าห์
นางศิริพร วังศพ่าห์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารที่รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ประวัติการอบรม
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 13
 • หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 5
 • หลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) Class 6
การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพด้านบัญชี
 • หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 3/2565
 • หลักสูตร TLCA: CFO Professional Development Program
  • COVID-19 Implications for Financial Reporting and Audit
  • How to Manage the Company’s Finance & Accounting and Communicate with Stakeholders during COVID-19 Crisis
  • Economic update for CFO
 • หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564
 • หลักสูตร The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform: THAILAND’S TIPPING POINT FOR A SUSTAINABLE FUTURE ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดํารงตําแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  10,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0006
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2/2