ดร.สหัส บัณฑิตกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร.สหัส บัณฑิตกุล

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

วันที่ได้รับตำแหน่ง
14 พฤศจิกายน 2558
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
7 ปี 5 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมิชิแกน เมืองแอนอาเบอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (2521)
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยลีดส์ ประเทศอังกฤษ (2527)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2516)
 • ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) วิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2514)
ประวัติการอบรม
 • ประกาศนียบัตรทางบริหารธุรกิจ ประเทศอังกฤษ
 • วุฒิบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงภูมิพลังแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1 (ภพผ.1)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 2 (วพน.2)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รุ่นที่ 5 (TEPCoT.5)
 • หลักสูตรด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคม วปอ. (สวปอ.มส.2)
 • หลักสูตรวตท.ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7 (วตท.7)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Directors Certification Program : DCP รุ่น 54 (DCP.54)
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 5 (ปปร.5)
 • ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.2546)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สําหรับผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้าและแพทยสภา (ปธพ.4)
 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาการผู้นํา ไทย-จีน (วทจ.1)
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ.2520 - ปัจจุบัน
กรรมการสภา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2556 - 2563
ประธานกรรมการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอ.ไอ.ที)
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  2,300 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0001
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-