ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม

ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

วันที่ได้รับตำแหน่ง
26 มิถุนายน 2532
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
33 ปี 10 เดือน
คุณวุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
  (นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.Arch. (Hons.) (Housing)
  University of Illinois at Urbana-Champaign USA
 • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
 • The Job of the CEO-IMD
  (Institute for Management Development)
 • หลักสูตร วตท. ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 7
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง
  วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 16
 • หลักสูตร ประกาศนียบัตรชั้นสูง
  การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง
  วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 9
 • หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง
  สถาบันพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรสัมมนาต่อต้านทุจริตคอรัปชัน : Thailand’s 3rd National
   Conference on Collective Action Against Corruption รุ่นที่
   2/2012
  • RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
  • DCP : Director Certification Program รุ่นที่ 17/2002
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการบริษัท,
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
 • พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Balmoral Quay Pty Ltd.
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Greenvale Development Pty Ltd.
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Officer Development Pty Ltd.
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Rippleside Development Pty Ltd.
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Australia Holdings Pty Ltd.
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Singapore Holdings Pte Ltd.
 • พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
Supalai Philippines Incorporated
 • พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • พ.ศ. 2536 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท ศุภาลัยอิสาน จำกัด
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
 • พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท ดูราฟลอร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2531 - ปัจจุบัน
กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จำกัด
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน
ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ มูลนิธิสถาปนิกสยาม
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
อุปนายกสมาคม สมาคมจีนเตี้ยอันในประเทศไทย
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2543 - ปัจจุบัน
นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอาคารชุดไทย
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2563 - 2565
รองประธานกรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2561 - 2562
ที่ปรึกษา มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  561,975,5455 หุ้น อัตราร้อยละ 28.77
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  123,773,850 หุ้น อัตราร้อยละ 6.34
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
 • สามีของนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม, บิดาของนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม และพี่ชายของนายประศาสน์ ตั้งมติธรรม
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
คณะกรรมการบริษัท 12/12