นายกริช จันทร์เจริญสุข

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายกริช จันทร์เจริญสุข

กรรมการบริษัท, กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับตำแหน่ง
22 เมษายน 2557
ระยะเวลาการทำงาน (นับถึงวันที่ 24 เมษายน 2566)
9 ปี
คุณวุฒิการศึกษา
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการอบรม
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • RCL : Risk Management Program for Corporate Leaders รุ่นที่ 1/2015
  • หลักสูตรสัมมนา พรบ.ต่อต้านคอร์รัปชันที่คณะกรรมการควรทราบ 4/2015
  • DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 193/2014
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
กรรมการบริษัท,
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น
-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
 • พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการสมาคมอาคารชุดไทย
เคยดำรงตำแหน่ง 5 ปี ย้อนหลัง
-ไม่มี-
การถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 • ของตนเอง
  9,600 หุ้น อัตราร้อยละ 0.0005
 • คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
  -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา
-ไม่มี-
จำนวนครั้งเข้าประชุม/จำนวนทั้งหมด
 • คณะกรรมการบริษัท 12/12
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2
 • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดย่อย 2/2